Skip to content

Privātuma politika

1.Informācija klientiem

 • SIA “Ruber Tulipa” rūpējas par savu klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot fizisko personu Datu aizsardzības likumu un Eiropas Parlamenta un padomes regulu no 2016. 26. aprīļa Regulu 2016/679
 • Šajā dokumentā ir pieejama informācija, par to, kā mēs izmantojam un apstrādājam Jūsu personas datus. Jums ir pieejama informācija, kā ar mums sazināties, ja Jums rodas jautājumi par saviem personas datiem.
 • Privātuma politika attiecas uz jebkādu datu apstrādi, neatkarīgi no tā, kādā formātā klients ir sniedzis savus personas datus: papīra, elektroniski, telefoniski vai mājas lapā.
 • Personas dati: jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.
 • Identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods, identifikācijas numurs, pases dati.
 • Kontaktinformācija: adrese, tālrunis, e-pasta adrese.
 • Finanšu dati: maksājuma kartes informācija.

2. Datu pārzinis

 • Datu apstrādes pārzinis ir SIA “Ruber Tulipa”, reģ. Nr. 42103105630, juridiskā adrese: Dārzciema iela 60, Rīga, LV-1073
 • Kontaktinformācija par Jūsu personas datu apstrādi saistītos jautājumos ir SIA “Ruber Tulipa” valdes locekle Diāna Mitjurina.
 • Savu pieprasījumu saistībā ar personas datu apstrādi Jūs varat iesniegt: [email protected], vai pa tālr.: 24917163

3. Klienti

 • Fiziska vai juridiska persona, kura izmanto vai ir paudusi vēlmi izmantot uzņēmuma pakalpojumu.

4. Datu apstrāde

 • Jebkura ar personas datiem veikta darbība (reģistrēšana, apkopošana, izmantošana, glabāšana, aplūkošana u.c.)
 • Personas datu reģistrēšanas un apstrādes SIA “Ruber Tulipa” spa salona Oranžais SPA nolūki:

5. Pakalpojuma sniegšanai:

 • Personas dati tiek reģistrēti personas identificēšanai, saskaņā ar MK noteikumiem; personas dati nepieciešami, lai veiktu Jūsu pierakstu procedūrām; lai nodrošinātu kvalitatīvu un pieejamu SPA salona pakalpojumu sniegšanu;
 • Klientu rēķinu sagatavošanai, norēķinu administrēšanai saskaņa ar Grāmatvedības likumu.
 • Mēs apkoposim Jūsu klientu apmierinātības anketās iesniegtos datus, pakalpojuma kvalitātes un klientu lojalitātes celšanai, jaunu pakalpojumu izveidošanai un nodrošināšanai.
 • Klientu iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • Klientu interešu aizstāvībai un drošības pasākumu veikšanai;

6.Saziņai ar klientu:

 • Lai nodrošinātu Jūsu vēlmēm un vajadzībām atbilstošu pakalpojumu, mēs izmantosim Jūsu kontaktinformāciju, lai sazinātos ar Jums pakalpojuma sniegšanas ietvaros;

7. Reklāma un tiešais mārketings:

 • Mūsu reklāmas un tiešā mārketinga ziņojumi (piemēram, par mūsu pakalpojumiem un saistītām kampaņām) un pakalpojumu reklāmas tiek nosūtīti Klientiem, kuri ir piekrituši saņemt tiešā mārketinga un reklāmas piedāvājumus no spa salona “Oranžais SPA” ;
 • Šādi Klienti saņem spa salona piedāvājumus, izmantojot izvēlētos saziņas kanālus;
 • SPA salons “Oranžais SPA” var piedāvāt savus Pakalpojumus esošajiem Klientiem, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm;

8. Jums ir tiesības atteikties no reklāmas un mārketinga paziņojumiem.

 • Klientiem ir tiesības jebkurā laikā atteikties no Personas datu izmantošanas tiešā mārketinga nolūkiem. Lai īstenotu šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums: [email protected] , tālr.: 24917163 vai izmantojot e-pasta ziņojumā norādīto saiti vai sekojot citām norādēm, kas sniegtas tiešā mārketinga ziņojumā;

9. SIA “Ruber Tulipa” apstrādā fiziskas personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.226/ Rīgā 2007 gada 3. Aprīlī (prot. Nr. 22.6) par Ārzemju pilsoņu deklarācijas aizpildīšanu;
 • Lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, Likums par grāmatvedību;
 • Lai realizētu SIA “Ruber Tulipa” leģitīmās intereses un nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu spa salonā “Oranžais SPA”;
 • Saskaņā ar Klienta– datu subjekta piekrišanu;

10. Jūsu tiesības attiecībā uz Personas datu apstrādi:

 • Tiesības piekļūt jūsu Personas datiem, kurus SIA “Ruber Tulipa” apstrādā. Pēc jūsu pieprasījuma saņemt informāciju par apstrādes nolūkiem;
 • Tiesības pieprasīt veikt labojumus neprecīzos Personas datos;
 • Ja Personas datu apstrādes pamatā ir piekrišana, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šādu piekrišanu;
 • Tiesības saņemt apstrādātos Personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī noteiktos apstākļos tiesības nosūtīt Personas datus citam Pārzinim;
 • Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu Personas datu dzēšanu vai to apstrādes ierobežošanu;

11.Personas datu glabāšanas ilgums un dzēšana:

 • SIA “Ruber Tulipa” glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

  • Tik ilgi, cik tas nepieciešams pakalpojuma nodrošināšanai;
  • Tik ilgi, cik to paredz normatīvie akti par atbilstošo dokumentu glabāšanu;
  • Kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;
  • Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

12. Datu glabāšanas drošība:

 • Personu dati tiek glabāti drošos datu nesējos atbilstoši Personu datu aizsardzības likumam.
 • Mēs ievērojam pamatotas drošības metodes, lai novērstu trešo personu piekļuvi  un datu ļaunprātīgu izmantošanu.

12. Bērnu datu apstrāde:

 • Bērnu, kas jaunāki par 16 (sešpadsmit) gadiem, datu apstrāde netiek veikta, jo spa salona pakalpojums nav paredzēts personām, kuras ir jaunākas par 16 gadiem.